پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره

پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره

پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره

پول شما و زندگی شما

http://ensani.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

هدف های ماهوی:
این نوع هدف ها به نتایج مربوط به مسائل محتوایی موردبحث باز می گردد، مانند مبلغ ریالی توافقنامه حقوق ودستمزد دروضعیت چانه زنی جمعی.
هدف های رابطه ای:  پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره
این هدف ها به نتایج خوب کارکردن افراد درگیر مذاکره با همدیگر پس از به نتیجه رسیدن مذاکره اشاره دارد، مانند توان اتحادیه کارگری و نماینگان مدیریت درکارکردن اثربخش بایکدیگر پس ازرفع منازعه برسرقرارداد حقوق ودستمزد. پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره

مذاکره توزیعی:
این نوع مذاکره بطورمعمول درباره یک مورد به تنهایی صورت می گیرد که درآن سودیکی به ضرر دیگری تمام می شود و از این جهت آن را مذاکره برد و باخت می نامند. این مذاکره اغلب در زمینه مسائل اقتصادی است و قدرت در آن نقش کلیدی ایفا می کند.

مذاکره تلفیقی:
در این نوع مذاکره، مذاکره کنندگان مسائل طرفین را شناسایی وگزینه ها را معین و ارزیابی می کنند و با بیان آشکار ترجیحات خود، توامان به گزینه مورد پذیرش طرفین نائل می آیند. پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره

مذاکره کننده آغازگر پرخاشگر
روش مذاکره: با اظهارات برنده، ارائه اعداد وارقام، غیر معقول خواندن طرف مقابل یا هرچیزی که با استفاده ازآن
طرف مقابل را حتی برای گفتگو بی ارزش جلوه دهد، موجب ناراحتی طرف مقابل می شود

مذاکره کننده متانی
روش مذاکره: مذاکره کننده به سخنان طرف مقابل گوش می دهد ولی به پیشنهادهای وی بلافاصله پاسخ نمی دهد و بنظر می رسدروی پیشنهادها خیلی فکر می کند، درنتیجه با این سکوت طولانی بدنبال این است که طرف مقابل تاحد امکان خواسته های خود را بیشتر مطرح کند بدون اینکه او موضع خودش را مطرح سازد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره است

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه مدریت مذاکره از لینک زیر استفاده کنید: